Обо мне:

With agreement of the President of Republic of Bulgaria
ФОНДАЦИЯ /СДРУЖЕНИЕ/ ”НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА”- / НУМС/
FOUNDATION /ASSEMBLY/``NATIONAL PRAYER BREAKFAST``-/FNPB/.
София 1359,ж.к.``Люлин``,бл.414,вх.Д,ап.88;тел./+3592/276537,9274072,9744624
fax:/+3592/9753725.www.fdb-b1.narod.ru;e-mail:apostola73@abv.bg,mimcho@abv.bg


У ч р е д и т е л е н п р о т о к о л № 1

Днес, 11 май 2005 г., в гр. София, в жк ”Люлин”, бл. 418, вх. ”В”, ап. 59 се състоя учредително събрание на ФОНДАЦИЯ / СДРУЖЕНИЕ / ”НАЦИОНАЛНА УТРИНННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА” - / НУМС /, с участието на долуподписаните:
1. проф. д-р Иван Денев Георгиев – ЕГН - 3703166784, л.к. 160104952 / 08.06.2000 г.,
- адрес: 1359 София, жк”Люлин” бл. 414, вх.”Д”,
2. Борис Маринов Ташков - ЕГН - 4710056946, л.к.158858280 / 10.04.2000 г.,
- адрес: 1359 София, жк”Люлин” бл. 418, вх.”В”,
3. Михаил Йосифович Вашкевич - ЕГН - 4409207182, гр. Дупница, ул. Еделвайс № 11,
4. отец Михаил Тодоров Милушев- ЕГН – 5507316488,
- адрес: 1330 София, кв. Разсадника, бл. 23, вх. ” Г ”,
5. Мария Александрова Коларова;ЕГН –4305166590 ,
- адрес: София,ул.Жолио Кюри №2,ап.4,тел.0887-213163.
6. п-р Павел Борисов Игнатов - ЕГН - 4809207182,
- адрес: София, бл. , вх.” ”, тел.9430206,9430209.
7. Климентина Иванова Върбанова-ЕГН - 7101266795
- адрес: 1505 София, ул. Буная № 38 ,
8. Мариус Георгиев Марков - ЕГН - 4708136640,
- адрес: 1000 София, ул. Г.С.Раковски № 148
9. Мартин Стефанов Сракмаджиев - ЕГН - 7503066580,
- адрес: София 1336, жк ”Люлин”, бул. Проф.д-р Александър Станишев, бл. 205, вх”В”
За протоколчик присъстващите избраха с консенсус юристката Климентина Върбанова. Учредяването е по предложение на инициативен комитет в състав: проф. д-р Иван Денев Георгиев, Борис Маринов Ташков и Михаил Йосифович Вашкевич при следния, приет от всички присъстващи с консенсус, дневен ред:
1. Необходимост от учредяване на ФОНДАЦИЯ / СДРУЖЕНИЕ / ”НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕН СРЕЩА” - / НУМС /,
2. Избор на председател на ФОНДАЦИЯ / СДРУЖЕНИЕ /”НАЦИОНАЛНА УТРИНННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА” - / НУМС /,
3. Избор на членове на управителния съвет / УС /
4. Обсъждане и приемане на Устав и учредителна декларация на ФОНДАЦИЯ /СДРУЖЕНИЕ/ ”НАЦИОНАЛНА УТРИНННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА” - / НУМС /

По т.1 Изказвания, по необходимостта от учредяване на ФОНДАЦИЯ / СДРУЖЕНИЕ/ ”НАЦИОНАЛНА УТРИНННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА” - / НУМС /, направиха проф. Иван Денев Георгиев – богослов, Борис Маринов Ташков, п-р Павел Борисов Игнатов, Климентина Иванова Върбанова и Мартин Стефанов Сракмаджиев. В своите слова те посочват необходимостта от създаване на фондация за обществено полезна дейност, която ще организира ежегодно национална утринна молитвена закуска в рамките на НУМС. Ще бъдат канени ВИП-ГОСТИ:, Президента на република България, Премиера, Председателя на парламента, Президенти и премиери на демократични държави, патриарси на православните църкви, епископи на католически и протестантски църкви по света, депутати, министри, посланници; президенти на крупни бизнес групи, компании и фирми. Изказаха се мнения по отношение на наименованието, седалището, предмета на дейност, целите и задачите на фондация ”НУМС”, за представителните права на фондацията, за структурата и необходимостта от приемане на Устав.

По т.2 и т. 3 - думата бе поискана и дадена на г-н Михаил Вашкевич, който предложи за председател на фондация / сдружение / ”НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА” - /НУМС / да бъде избран проф. Д-р Иван Денев Георгиев.
Учредителите, след единодушно гласуване, избраха за председател, на фондация /сдружение/ ”НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА”, богослова проф. Д-р Иван Денев Георгиев. Новоизбраният председател предложи управителния съвет да се състои общо от трима души: Председател, Главен Секретар и Координатор. Допълнително ще се приеме от общото събрание на НУМС вида на финансовата и юридическа експертиза.
По международни и организационни въпроси отговорността ще бъде на Председателя и на Главния секретар. Учредителите гласуваха единодушно ръководството да се състои от трима члена. За Главен секретар председателя предложи г-н Борис Маринов Ташков, а за Координатор - г-н Михаил Йосифович Вашкевич – журналист. И двамата членове на инициативния комитет по създаване на фондация / сдружение / ”НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА” - / НУМС /
Членове експерти на фондацията са:
свещенослужител - Михаил Тодоров Милушев - богослов, - богослов, п-р Павел Борисов Игнатов - богослов, Климентина Иванова Върбанова - юрист, Мартин Стефанов Сракмаджиев – политолог, Мариус Георгиев Марков – библиограф.
Присъстващите подкрепиха, гласуваха единодушно и избраха издигнатите кандидатури на:
проф. Д-р Иван Денев Георгиев за Председател,
Борис Маринов Ташков за Главен Секретар,
Михаил Йосифович Вашкевич за Координатор .
По т.4 бе обсъдено предложение на Борис Маринов Ташков за Устав и Учредителна Декларация на Фондация / Сдружение / ”НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА” - НУМС
С пълно единодушие учредителите приеха и гласуваха Устав на ФОНДАЦИЯ / СДРУЖЕНИЕ/ ”НАЦИОНАЛНА УТРИНННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА” - / НУМС /, като с личния си подпис узакониха Устава на ФОНДАЦИЯ / СДРУЖЕНИЕ /”НАЦИОНАЛНА УТРИНННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА” - / НУМС/
С гласуването на Устава учредителите приеха:
1. Името на фондацията е ФОНДАЦИЯ / СДРУЖЕНИЕ /”НАЦИОНАЛНА УТРИНННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА” - съкратено / НУМС /.
2. Седалището на фондация НУМС е в София, жк Люлин, бл. 418, вх. ”В”, ет. 5, ап. 59
3. Целта е ежегодно организиране на НУМС на една от трите скъпи за българския народ дати:
11 май – Денят на светите братя ”Кирил и Методий” – канонизирани за светци и от православната и от католическата църкви,
22 септември – Денят на Българската Национална Независимост,
1-ви ноември – Денят на народните будители..
Председателят проф. Д-р Иван Денев честити на учредителите новоучредената ФОНДАЦИЯ /СДРУЖЕНИЕ /”НАЦИОНАЛНА УТРИНННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА” - / НУМС / и поради изчерпване на дневния ред закри събранието.

Общото събрание на учредителите упълномощава управителния съвет на НУМC да извърши съдебна, данъчна, булстат, банкова и в М-во на правосъдието регистрация на НУМC.
Учредители:
1. Проф.д-рИван Денев Георгиев - тел: 02-276537, 0888-397901
2. Борис Маринов Ташков - тел: 02-9274072, 0897-526589
3. Михаил Йосифович Вашкевич - тел: 0889-200141,02-9744624.
4. отец Михаил Тодоров Милушев – тел: 02-202133, 0889-318975 -
5. Мария Александрова Коларова – тел:0887-213163.
6. п-р Павел Борисов Игнатов – тел.02-9430206.
7. Климентина Иванова Върбанова – 02-9449168, 0887-397360 -
8. Мариус Георгиев Марков – 02-8623875, 0888-124723 , 0888-124783
9. Мартин Стефанов Сракмаджиев – 02-9274127, 0887-060127.
Протоколирал:
/ Климентина Върбанова /
ФОНДАЦИЯ / СДРУЖЕНИЕ / ”НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА”

О тебе:

Учредителна декларация

Ние, учредителите на ФОНДАЦИЯ / СДРУЖЕНИЕ / ”НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА” / НУМС /, като обявяваме неотклонното си придържане към принципите на свободата, солидарността, и справедливостта;

като изразяваме своята загриженост от дълбоката и всеобхватна криза, обхванало обществото и политическата система на България;

като смятаме, че тази криза е резултат от провала на прехода и продължаващите опити чрез инструментите на силната държава за установяване на монопол на духовното пространство, след срива на СССР, с което се съхранява комунистическото наследство на обществено и на институционално ниво;

като изразяваме своето дълбоко убеждение, че в обществен план този провал все повече и повече намира израз в рецидиви на конформизма и отказ от идеи и ценности, присъщи на демократичните общества;

като смятаме, че на равнище държавни институции бяха извършени неприсъщи за демократично общество реформи, в резултат на което днес България изостава в своето демократично развитие и е страна с:
- всесилна неефективно - работеща административна и бюрократична система,
- неефективна съдебна система,
- несъвършен механизъм за политическо представителство на гражданите,
- формално местно самоуправление, неконтролируема данъчна система,
- наченки на свръхрегулиране, ограничаващо конкуренцията и пазарните механизми;

като приемаме, че в рамките на този процес на обществото бе наложен модел на управление, който отстранява гражданите от управлението и прави обществото подотчетно формално на държавата, вместо обратното;

като твърдим, че този тип управление устройва преди всичко бившата комунистическа номенклатура и стремежа й да продължи и задълбочи процесът на трансформация на придобитите икономически позиции в политическата власт;

като приемаме, че политическата отговорност за този тип олигархично управление носи основно:
- премиера Симеон Борисов Сакс Кобурготски,
- неговото собствено управляващо движение ”Национално движение Симеон Втори”, - - метестазите на бившата комунистическа номенклатура на БКП, намерили удобно място в различните структури на властта;
- агентите на ДС в другото управляващо движение на ”сокола” – ”Движение за права и свободи”,
- така и всички онези политически партии и организации, подкрепящи днешната политическа мимикрия и статукво в България и свързаното с тях законодателство;

като изразяваме дълбокото си убеждение, че именно отстраняването на гражданите от управлението, демократичния дефицит в институциите и липса на свобода, е основната и съществена причина за униженията и бедността, която днес търпи българският народ;

като считаме, че подобен процес препятства в най-голяма степен реализацията на евроатлантическите ценности и тяхното всекидневно потвърждение, посредством свободите и добруването на българските граждани;
като следваме примера и традициите,
от времето на Българското Възраждане и Българският цариградски Великден от втората половина на 19-ти век,
продължаваме започнатото от тези, на които костите им изгниха, а на други живота им мина в лагерите на ДС;

като оповестяваме намерението си да спомогнем за духовното израстване на българските граждани и политици, поставяме начало на традиция, чиято главна цел е усъвършенстване на обществения договор в България и да започнем по нов начин и живот своя път с голямата европейска общност, стожер на която някога е била България, с апостолическото признание за просветителската дейност на братята ”Св.Св. Кирил и Методий”, свидетелство за което е канонизирането им за светци от архиереите на Православната и Римокатолическата църкви;

като приемаме, че достигането на тази цел е единствено възможна на основата на законност, права и свободи, извоювани единствено със законни средства от самите нас,

ЗАЯВЯВАМЕ

че новосъздадената фондация / сдружение / имаме убеждението чрез ежегодно организиране на НУМС / национална утринна молитвена среща /;

1. Съобразно волята на българският народ, утвърждаване на духовните ценности като двигател за развитие, толерантност и усъвършенстване в своето многообразие и начин на вероизповедание българско общество.

2. Засвидетелствуване пред българското и европейско общество, пред различните властови институции / законодателна, изпълнителна и съдебна /, пред средствата за масова информация, че вярващите хора в България, представени от различните религиозни деноминации, са неотменима част от българското и европейско общество, че духовните и нравствените им стремежи са насочени към благото и просперитета на държавата/те/, в резултат на което се възстанови достойнството на българските граждани, приоритета на човешките и духовни права, над интересите на държавата и върховенството на гражданската, над държавната власт.

3. Създаване убеденост у ръководителите на държавата, че на ръководните постове са поставени от Бога, чрез своите избиратели и са длъжни да бъдат отговорни пред своя народ и пред самия Творец с действията си чрез нов Обществен договор между българските граждани в който да бъде потвърден стремеж, към евроатлантическите ценности с нова качество на живота и демократични практики вътре в страната..

4. В същността си тези промени могат да бъдат единствено антикомунистически в духа на препоръките в Резолюция 1096 на ПАСЕ за мерките за разрушаване наследството на бившите комунистически тоталитарни системи.

5. Пътят към новия проект трябва да бъде извървян в рамките на нов конституционен ред и със силата на придобития демократичен опит, както от българските граждани, така и от тяхното политическо представителство.

6. Както в другите източноевропейски страни, така и в България, нова Конституция и произтичаща от нея европейско законодателство трябва да легитимира всичко добро, сътворено в социалната практика, вследствие на вековния свободолюбив дух, образоваността и уменията на българските граждани. Заедно с това новия Обществен договор трябва да отрази в достатъчна степен потенциала и желанието на българските граждани да поемат сами отговорността на собствената си съдба.

7. Във връзка с нашите намерения изразени в т. 3, ние учредителите, приемаме като съставна и неразделна част от настоящата декларация Резолюция 1096 от 1996 год. на ПАСЕ относно мерките за разграждане на наследството от бившите комунистически тоталитарни режими.

София, 11 май 2005 г. Председател НУМС:
/ Проф. Д-р Иван Денев /
ФОНДАЦИЯ /СДРУЖЕНИЕ/ ”НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА”- / НУМС /

Напиши мне

 
Сайт управляется системой uCoz